INVESTPROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000086733
Numer REGON: 000040962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-04-05
Sygnatura akt[RDF/478982/23/253]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0000409622002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINVESTPROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 87902002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 37 nr lokalu 10 kod pocztowy 30-019 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 27.07.1999 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 14586/99 SPORZĄDZONY PRZED PAWŁEM BŁASZCZAKIEM NOTARIUSZEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ, BARBARA WRÓBLEWSKA NOTARIUSZ S.C. W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 31. ZMIANY: AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2001 R. REPERTORIUM A NR 16777/2001 KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KRUSZEWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. BRACKA 20/19 UMOWA OTRZYMUJE W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE2002-01-31 do dziś
224.04.2002 R.REPERTORIUM A NR 9991/2002 NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA P. BŁASZCZAK, R. BŁASZCZAK S.C.UL. DŁUGA 31, 00-238 WARSZAWA.ZMIENIONO W CAŁOŚCI PAR. 29 UMOWY SPÓŁKI2002-06-14 do dziś
310.06.2003 R. NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 285/2003 -DODANIE PKT 55 I 56 DO PAR. 5 UST. 1, DODANIE UST. 2 W PAR. 5, ZMIANA PAR. 7 UST. 2 I 4, DODANIE UST. 5 I 6 DO PAR. 7, ZMIANA PAR. 9, ZMIANA PAR. 17 UST. 2, WYKREŚLONY UST. 2 W PAR. 23, UCHYLONA NUMERACJA UST. W PAR. 23, ZMIANA PAR. 26 UST. 2, ZMIANA PAR. 28 UST. 2 I UST. 3, ZMIANA PAR. 292003-07-11 do dziś
405.08.2003 R. NOTARIUSZ KONRAD WYGONA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1399/2003, DODANIE PKT 3 W PAR. 172003-08-27 do dziś
5AKT NOTARIALNY REP. A 1193/2006 Z DNIA 01.03.2006 R. NOTARIUSZ KONRAD WYGONA KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GRODZKIEJ 48 W KRAKOWIE ZMIENIONO PAR. 15 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-03-27 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2007; REP. A NR 3807/2007, KANCELARIA NOTARIALNA KONRADA WYGONA UL. GRODZKA 48 W KRAKOWIE -ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI -DODANO USTĘP 2; ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI -DODANO USTĘPY 4-72007-08-09 do dziś
719.12.2007 R., NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 10439/07 ZMIANA UMOWY 14.03.2008 R. NOTARIUSZ KONRAD WYGONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP.A 2203/20082008-03-20 do dziś
8AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 11.10.2010 R., REP. A NR 5804/2010 PRZEZ NOTARIUSZA KONRADA WYGONA Z KANC.NOTARIALNEJ PRZY UL. PLAC NA GROBLACH 21, 31-101 KRAKÓW, ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI.2010-12-02 do dziś
901.09.2011 R. REP. A NR 4634/2011 NOTARIUSZ KONRAD WYGONA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. PLAC NA GROBLACH 21, 31-101 KRAKÓW, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2011-09-14 do dziś
10ZMIANA PARAGRAFU 5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26 CZERWCA 2013 R. PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA KONRADA WYGONY-ASESOREM NOTARIALNYM MAGDALENĄ LEJMAN, REP.A NR 5252/20132013-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU KOMERCJALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO POD NAZWĄ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM „AGROMA” W KRAKOWIE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27-07-1999 R., REPERTORIUM A NR 14586/99 SPORZĄDZONYM PRZED PAWŁEM BŁASZCZAKIEM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE Z KANCELARII PRZY UL. DŁUGIEJ 31, DOKONANEJ PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA DZIAŁAJĄCEGO W IMIENIU I NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM „AGROMA” W KRAKOWIE2002-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR PRZEDSIĘBIORSTW2002-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrzePP-3092002-01-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSAPODARCZY-REJESTROWY2002-01-31 do dziś
5. Numer REGON0000409622002-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃCZYK2003-07-11 do dziś
2. ImionaJACEK2003-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.495.000 ZŁ2008-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6825000,00 PLN2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB Z ZARZĄDU ALBO JEDNEJ OSOBY Z ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2008-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃCZYK2002-01-31 do dziś
2. ImionaJACEK2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-07-23 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-23 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-23 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-07-23 do dziś
579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2013-07-23 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-07-23 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-07-23 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-23 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-23 do dziś
1078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 30.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-06-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2003 R.- 31 GRUDZIEŃ 2003 R. data złożenia 19.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2003 R.- 31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-06-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
5data złożenia 21.09.2006 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
6data złożenia okres 01.01.2006 31.12.20062007-08-09 do dziś
7data złożenia 02.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-22 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
9data złożenia 14.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-12-02 do dziś
10data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-12 do dziś
11data złożenia 19.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
13data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
14data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
17data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
19data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
20data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
21data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
22data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-08-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-22 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-12-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ 2003 R.- 31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
401.01.2006 31.12.20062007-08-09 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-22 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-16 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-12-02 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-09-12 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów