FIRMA HANDLOWA BŁAŻEX J.L. KULCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000086624
Numer REGON: 870519910
Numer NIP: 8790000871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520820/23/25]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 870519910 NIP 87900008712010-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA BŁAŻEX J. L. KULCZAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-01-31 do dziś
2. Adresulica MIGDAŁOWA nr domu 19 miejscowość TORUŃ kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2002-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2001 R.2002-01-31 do dziś
207.07.2010 R., ZMIENIONO: § 6 I § 12 PKT 1 UMOWY2010-08-05 do dziś
321.07.2017 R. -ZMIANA §6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2017-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27.12.2001 R.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA BŁAŻEX J. L. KULCZAK SPÓŁKA CYWILNA2002-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-31 do dziś
5. Numer REGON8705199102002-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZAK2002-01-31 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZAK2002-01-31 do dziś
2. ImionaJAN2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZAK2002-01-31 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZAK2002-01-31 do dziś
2. ImionaJAN2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-31 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-08-31 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-31 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-12-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 03.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 30.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-10 do dziś
4data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
5data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
6data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
8data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
9data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-24 do dziś
11data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
13data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
14data złożenia 16.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
15data złożenia okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
17data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
18data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
19data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
21data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów