FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGRO-GAMA JÓZEF PSICA, MAREK LITEWKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000086578
Numer REGON: 350547894
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504413/23/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGRO-GAMA JÓZEF PSICA, MAREK LITEWKA SPÓŁKA JAWNA2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat PROSZOWICKI gmina PROSZOWICE miejscowość PROSZOWICE2023-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość PROSZOWICE ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 183 kod pocztowy 32-100 poczta PROSZOWICE kraj POLSKA 2023-03-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AGROGAMA.EU2012-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.09.1990 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 26.11.1990 R. ANEKS DO UMOWY 03.11.2001 R. -ANEKS NR 2 DO UMOWY2002-01-31 do dziś
206.11.2012 - ZMIENIONO § 42012-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ANEKSU NR 2 Z DNIA 03.11.2001 R. SPÓŁKA CYWILNA ZAWIĄZANA 05.09.1990 R. ULEGŁA PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z REGULACJĄ ART. 26 PAR. 4 KSH.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGRO-GAMA SPÓŁKA CYWILNA2002-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze23862002-01-31 do dziś
5. Numer REGON3505478942002-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSICA2002-01-31 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITEWKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSICA2002-01-31 do dziś
2. ImionaJÓZEF2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITEWKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-11-15 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-15 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-11-15 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-15 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-11-15 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
2data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-09 do dziś
3data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
4data złożenia 28.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-08 do dziś
5data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-11 do dziś
6data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
7data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-18 do dziś
8data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
9data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
10data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
13data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
14data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
18data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-08 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-01 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów