„TAPEX SECURITY” MARCINIAK I MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000086448
Numer REGON: 012869757
Numer NIP: 5272077284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2008-11-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/33365/8/492]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0128697572004-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAPEX SECURITY” MARCINIAK I MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA2005-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. KRAKOWSKA nr domu 173 kod pocztowy 02-180 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ „TAPEX SECURITY” S.C. MARCINIAK, MIEKISZ Z DNIA 28.12.1997 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 18.12.2001 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 23.01.2002 R.-ZMIANA PAR. 9 UMOWY-ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2002-02-04 do dziś
2ZMIANA UMOWY DOKONANA DNIA 15.07.2005. ZMIANY: PKT 2 WSTĘPU DO UMOWY SPÓŁKI, § 2, § 6, § 7, § 8 PKT 2.2005-08-18 do dziś
324 STYCZNIA 2006 R. -ZMIANA PAR. 12, 13, 14; 26 STYCZNIA 2006 R. -ZMIANA WSTĘPU UMOWY SPÓŁKI ORAZ PAR. 7, 8.2006-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ „TAPEX SECURITY” S.C. 28.12.1997 R. ZAREJESTROWANIE SIE WSPÓLNIKÓW JAKO ODRĘBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, W DNIU 05.12.2001 R., PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH SPÓŁKI CYWILNEJ. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH Z DNIA 18.12.2001 R.2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAPEX SECURITY S.C. MARCINIAK JAROSŁAW, MIEKISZ PAWEŁ.2002-02-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-04 do dziś
3. Numer w rejestrze31926, 319272002-02-04 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY WOLA GMINY WARSZAWA CENTRUM2002-02-04 do dziś
5. Numer REGON0128697572002-02-04 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2006-02-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JADWIGA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-02-14 do dziś
2
2. ImionaJAROSŁAW2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-04 do dziś
TAK2005-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-08-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2005-08-18 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2006-02-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JADWIGA2006-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2002-02-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-02-04 do dziś
251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-02-04 do dziś
352 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-04 do dziś
452 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-02-04 do dziś
545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-02-04 do dziś
692 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-04 do dziś
745 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2005-08-18 do dziś
855 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2005-08-18 do dziś
955 40 Z BARY2005-08-18 do dziś
1060 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-08-18 do dziś
1167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-08-18 do dziś
1271 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-18 do dziś
1374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-08-18 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2005-08-18 do dziś
1574 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2005-08-18 do dziś
1693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-18 do dziś
1771 1 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-08-18 do dziś
1850 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-08-18 do dziś
1951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-08-18 do dziś
2050 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2005-08-18 do dziś
2150 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-08-18 do dziś
2250 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2005-08-18 do dziś
2350 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2005-08-18 do dziś
2452 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2005-08-18 do dziś
2552 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2005-08-18 do dziś
2655 10 Z HOTELE2005-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.20022003-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-04-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-10 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
5data złożenia 26.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów