SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000086299
Numer REGON: 000489449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15074/22/221]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004894492002-01-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”2002-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SEKCJA REJESTROWA, SĄD REJONOWY, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 18132002-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
2. Adresulica MURARSKA nr domu 9A kod pocztowy 73-150 poczta ŁOBEZ 2002-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.11.1997 R. 14.12.2001 R. -ZMIANA PAR. 1, 3, 4, 6 DO PAR. 12, 14 DO PAR. 24, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 52 DO PAR. 56, 58 DO PAR. 85, 87, 91, 93, 94, 100, 103, 108, 109 DO PAR. 113 ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2002-01-29 do dziś
219.09.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU -UCHWAŁA NR 28/20032003-12-16 do dziś
323.06.2006 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2006-09-29 do dziś
4UCHWAŁA NR 2/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W ŁOBZIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 R. W SPRAWIE UCHWALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-01-09 do dziś
530.06.2011 R. -ZMIANA §§ 10 UST. 1, 26 UST. 2 PKT 3, 27 UST. 2 PKT 8, 37 UST. 3, 45 UST. 1 PKT 1, 53 UST. 4, 53 UST. 5 PKT 3, 60 UST. 3, 65 UST. 1 PKT 1, 66 UST. 42011-08-12 do dziś
625 CZERWCA 2018 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB, W TYM PREZESA, WYBRANYCH PRZEZ RADE NADZORCZĄ. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRZEPKOWSKA2006-09-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-09-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-29 do dziś
21. NazwiskoWASIELEWSKA2005-09-23 do dziś
2. ImionaJOLANTA2005-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-23 do dziś
31. NazwiskoDZIĘGIELEWSKI2002-01-29 do dziś
2. ImionaJAN2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-29 do dziś
41. NazwiskoBŁASZKÓW2002-01-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANDRZEJ2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABAT2022-10-28 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCIKOWSKA2022-10-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2017-10-12 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-10-28 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁA2022-10-28 do dziś
2. ImionaIWONA2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaILEWICZ2022-10-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPRYNGACZ2022-10-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMULSKI2022-10-28 do dziś
2. ImionaEDMUND2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDYK2022-10-28 do dziś
2. ImionaMARIA2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKOWSKI2017-10-12 do dziś
2. ImionaMAREK2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDŹ2017-10-12 do dziś
2. ImionaALICJA2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALCZAK2017-10-12 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-29 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-10 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-09-10 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-09-10 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-09-10 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-09-10 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-02 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
5data złożenia 12.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-25 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-17 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-08 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-12 do dziś
10data złożenia 15.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-22 do dziś
11data złożenia 28.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-01 do dziś
12data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
13data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
14data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
15data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
16data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
17data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
18data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-25 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-25 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-17 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-08 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-12 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-22 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-29 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-25 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-08 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-12 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-22 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów