FIRMA HANDLOWA „BONA” ROMANA DUDA, GRZEGORZ CHRAPKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000086207
Numer REGON: 610030871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-09-03
Sygnatura akt[RDF/806521/18/559]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610030871 NIP 77400113522010-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BONA” ROMANA DUDA, GRZEGORZ CHRAPKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2002-01-29 do dziś
2. Adresulica SYNÓW PUŁKU nr domu 2, 4 miejscowość PŁOCK kod pocztowy 09-409 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2002-01-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBONA@BONAZABAWKI.PL2015-02-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BONAZABAWKI.PL2015-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 1992 R. ZMIENIONA UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW Z DNIA 5 GRUDNIA 2001 R. I 15 STYCZNIA 2002 R2002-01-29 do dziś
222 GRUDNIA 2009 R., ZM.CO DO PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI.2010-03-31 do dziś
31 STYCZNIA 2015 ROKU UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PARAGRAFY OD 1 DO 18 ZOSTAŁY DODANE DO UMOWY SPÓŁKI, KTÓREJ ZAPISY NIE PRZEWIDYWAŁY DO TEJ PORY ŻADNYCH JEDNOSTKEK REDAKCYJNYCH. ZAPISY ANEKSU W CAŁOŚCI ZASTĘPUJĄ DOTYCHCZASOWY TESKT UMOWY SPÓŁKI.2015-02-04 do dziś
401.10.2015R. - ZMIANA PAR.5 PKT 2 I PAR.7 PKT 1.2015-11-10 do dziś
5UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.04.2017R. ZMIANA:§ 5 UST. 1, § 5 UST. 2, § 7 UST. 12017-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „BONA” Z DNIA 5 GRUDNIA 2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU, W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „BONA” SPÓŁKA CYWILNA ROMANA DUDA, GRZEGORZ CHRAPKOWSKI2002-01-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-29 do dziś
5. Numer REGON6100308712002-01-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2015-02-04 do dziś
2. ImionaLUCJAN2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2002-01-29 do dziś
2. ImionaROMANA2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRAPKOWSKI2002-01-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM2015-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2002-01-29 do dziś
2. ImionaROMANA2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2015-02-04 do dziś
2. ImionaLUCJAN2015-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRAPKOWSKI2002-01-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-31 do dziś
247 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-04 do dziś
347 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2009 okres 2008 R2009-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R2009-07-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów