„BUD-REM” SPÓŁKA JAWNA ROMAN BŁASZCZYK, PIOTR PAWLACZYK

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000086107
Numer REGON: 250452487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[RDF/279902/21/239]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2504524872002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-REM” SPÓŁKA JAWNA ROMAN BŁASZCZYK, PIOTR PAWLACZYK2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2002-01-28 do dziś
2. Adresulica WROCŁAWSKA nr domu 108 miejscowość JAROCIN kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 29 LISTOPADA 2001 R.2002-01-28 do dziś
231.12.2016R. - ZMIENIONO: §4 UMOWY2017-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 29 LISTOPADA 2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUD-REM” S.C. ROMAN BŁASZCZYK, PIOTR PAWLACZYK2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze03018/942002-01-28 do dziś
5. Numer REGON2504524872002-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-28 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-03-31 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-03-31 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-03-31 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2017-03-31 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-03-31 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-03-31 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-03-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-31 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-09 do dziś
2data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
3data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
4data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
5data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
6data złożenia 13.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
7data złożenia 19.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
8data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
9data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
10data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
11data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
12data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
13data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
14data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-09 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-20 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-05 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów