„BOOK-KEEPING” GRACZYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000085984
Numer REGON: 932725380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-02-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35211/21/305]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOOK-KEEPING” GRACZYKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-01-29 do dziś
2. Adresulica JANUSZOWICKA nr domu 16 nr lokalu 13 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 53-135 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2002-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.01.20022002-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKA2002-01-29 do dziś
2. ImionaILONA KRYSTYNA2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKI2002-01-29 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKI2002-01-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKA2002-01-29 do dziś
2. ImionaILONA KRYSTYNA2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKI2002-01-29 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKI2002-01-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-06-21 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-21 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-06-21 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-06-21 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-21 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-21 do dziś
777 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2011-06-21 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-02-04 do dziś