APTEKA ZDROWIE ALEKSANDROWICZ ZAWADZKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000085831
Numer REGON: 510672561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-01-26
Sygnatura akt[RDF/578446/24/679]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZDROWIE ALEKSANDROWICZ ZAWADZKA SPÓŁKA JAWNA2002-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2002-02-14 do dziś
2. Adresulica GĘBIKA nr domu 10 miejscowość OLSZTYN kod pocztowy 10-691 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2002-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.02.1998 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; ORAZ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZDNIA 4.12 2001 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 8.02.2002 ZMIENIONO PAR. 92002-02-14 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.11.2013R., ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ, §2, §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11 ORAZ §13 UMOWY SPÓŁKI.2013-12-27 do dziś
301.03.2014 R. - ZMIENIONO CZĘŚĆ WSTĘPNĄ I § 4 ORAZ § 7.2014-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2013-12-27 do dziś
2. ImionaHALINA2013-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ ZAWADZKA2002-02-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA IRENA2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2002-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ ZAWADZKA2002-02-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA IRENA2002-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2020-09-29 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-26 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów