FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA „PRZYPRAWY” WOJCIECH GRACZYK - EDWIN DOMINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 19:27:56
Numer KRS: 0000085827
Numer REGON: 310205529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/21712/22/923]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP3102055292002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „PRZYPRAWY” WOJCIECH GRACZYK -EDWIN DOMINIAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina ŚLESIN miejscowość HOLENDRY SZYSZYŃSKIE2002-01-31 do dziś
2. Adresnr domu 16A miejscowość HOLENDRY SZYSZYŃSKIE kod pocztowy 62-561 poczta ŚLESIN kraj POLSKA 2002-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 2001 R.2002-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA MOCY UCHWAŁY Z DNIA 01.12.2001 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO -PRODUKCYJNA „PRZYPRAWY” SC GRACZYK WOJCIECH, DOMINIAK EDWIN2002-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze1371, 13722002-01-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY W ŚLESINIE2002-01-31 do dziś
5. Numer REGON3102055292002-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINIAK2002-01-31 do dziś
2. ImionaEDWIN JÓZEF2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYK2002-01-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYK2002-01-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINIAK2002-01-31 do dziś
2. ImionaEDWIN2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2002-01-31 do dziś
251 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2002-01-31 do dziś
351 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-01-31 do dziś
451 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.05.20162019-08-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów