FIRMA HANDLOWA ANNA I KRZYSZTOF DŁUGOPOLSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000085195
Numer REGON: 490705376
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515498/23/778]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP4907053762002-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ANNA I KRZYSZTOF DŁUGOPOLSCY SPÓŁKA JAWNA2002-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina KOŚCIELISKO miejscowość KOŚCIELISKO2002-02-01 do dziś
2. Adresulica ST. NĘDZY-KUBIŃCA nr domu 148 miejscowość KOŚCIELISKO kod pocztowy 34-511 poczta KOŚCIELISKO kraj POLSKA 2002-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.11.2001 R.2002-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP.P.H.U. DŁUGOPOLSKI S.C. ANNA I KRZYSZTOF DŁUGOPOLSCY2002-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze———2002-02-01 do dziś
5. Numer REGON4907053762002-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOPOLSKA2002-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOPOLSKI2002-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOPOLSKA2002-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOPOLSKI2002-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2020-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 2008 R.2009-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-09-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-02-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów