„BUSTER” JERZY CHORZELSKI, MAREK CHORZELSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000085047
Numer REGON: 273907754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213424/20/268]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSTER” JERZY CHORZELSKI, MAREK CHORZELSKI SPÓŁKA JAWNA2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2002-01-28 do dziś
2. Adresulica RYMERA nr domu 9 miejscowość MIKOŁÓW kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.11.2001 R.2002-01-28 do dziś
220.12.2017 ROKU ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI. 20.12.2017 ROKU UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO UMOWĘ SPÓŁKI O NOWEJ TREŚCI2018-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26§4 K.S.H. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 29.11.2001 R.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUSTER” S.C. JERZY CHORZELSKI, MAREK CHORZELSKI2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze1725/972002-01-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA ZABRZE2002-01-28 do dziś
5. Numer REGON2739077542002-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKA2018-01-16 do dziś
2. ImionaMARTA ELŻBIETA2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaMAREK2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI URPAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 300 000,00 ZŁ(TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaMAREK2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORZELSKA2018-01-16 do dziś
2. ImionaMARTA ELŻBIETA2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-16 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-01-16 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-16 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-16 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-01-16 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-01-16 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-01-16 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-01-16 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
2data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010- 31.12.20102011-08-17 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
4data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
7data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
8data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
9data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
201.01.2010- 31.12.20102011-08-17 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-01-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów