FIRMA ERSBUT BEATA TATKA-PACUŁT I ERNEST PACUŁT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000084852
Numer REGON: 070753423
Numer NIP: 5511553955
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11395/23/286]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0707534232002-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA ERSBUT BEATA TATKA-PACUŁT I ERNEST PACUŁT SPÓŁKA JAWNA2005-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość WYSOKA2002-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOKA ulica UL. ZIELONA nr domu 2 kod pocztowy 34-105 poczta WYSOKA kraj POLSKA 2023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.12.2001 R.2002-02-01 do dziś
221.03.2002 R. ZMIANA TREŚCI PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-04-11 do dziś
322.03.2005 R. ZMIANA W § 1, ZMIANA W § 42005-04-07 do dziś
426.11.2008 R ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 42008-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUJAWNIENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPACUŁT ERNEST, TATKA-PACUŁT BEATA FIRMA ERSBUT2002-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze5116/2001, 5117/20012002-02-01 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ2002-02-01 do dziś
5. Numer REGON0707534232002-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATKA PACUŁT2002-02-01 do dziś
2. ImionaBEATA ANTONINA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACUŁT2002-02-01 do dziś
2. ImionaERNEST GRZEGORZ2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 50,000.00 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATKA PACUŁT2002-02-01 do dziś
2. ImionaBEATA ANTONINA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACUŁT2002-02-01 do dziś
2. ImionaERNEST GRZEGORZ2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-12-09 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-09 do dziś
315 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2008-12-09 do dziś
422 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2008-12-09 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2008-12-09 do dziś
622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-02-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów