FIRMA HANDLOWA „WĘGLOPOL” ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000084781
Numer REGON: 871588906
Numer NIP: 8792315076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7380/23/379]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „WĘGLOPOL” ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA SPÓŁKA JAWNA2002-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-01-24 do dziś
2. Adresulica OLSZTYŃSKA nr domu 89 miejscowość TORUŃ kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2002-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 LISTOPADA 2001 R.2002-01-24 do dziś
201.08.2010 R. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2010-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2002-01-24 do dziś
2. ImionaZOFIA2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2002-01-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAW SZCZEPAN2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2002-01-24 do dziś
2. ImionaZOFIA2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2002-01-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAW SZCZEPAN2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-27 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-10-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-27 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-27 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-10-27 do dziś
647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-27 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-10-27 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-10-27 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2023-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 11.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-09-14 do dziś
4data złożenia 12.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
5data złożenia 07.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
6data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007-.31.12.20072008-06-09 do dziś
7data złożenia 05.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-15 do dziś
8data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-17 do dziś
9data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
10data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-13 do dziś
12data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
13data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
14data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
16data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
17data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
18data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
19data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
20data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
21data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-18 do dziś
301.01.2007-.31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów