ARTA SIMONIUK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000084640
Numer REGON: 230030566
Numer NIP: 6110109095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[RDF/377279/22/791]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2300305662003-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTA SIMONIUK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2021-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2002-02-07 do dziś
2. Adresulica KOMEDY TRZCIŃSKIEGO nr domu 12 miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2001 R.2002-02-07 do dziś
231 GRUDNIA 2002 R. ZMIENIONO: § 2, § 4, § 6 UST. 2 I § 82003-01-16 do dziś
304.06.2003 R.UCHWAŁA NR 1, ZMIENINO: §52003-07-09 do dziś
407.12.2017 R. - ZMIANA § 5.2018-11-16 do dziś
530-08-2021R. ZMIANA PAR.9,6 PKT.2,22021-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZ MOCY PRAWA W ZWIĄZKU Z ZAISTNIENIEM PRZESŁANEK Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, W OPARCIU O UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 17.12.2001 R.2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ARTA” S. C. ARTUR GŁAWDECKI, TADEUSZ SIMONIUK2002-02-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-07 do dziś
3. Numer w rejestrze7401/1991, 20498/20012002-02-07 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY2002-02-07 do dziś
5. Numer REGON2300305662002-02-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaMARCIN BARTŁOMIEJ2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMONIUK2021-10-14 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-14 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMONIUK2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMONIUK2003-01-16 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTŁOMIEJ2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMONIUK2021-10-14 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
247 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
447 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-28 do dziś
947 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów