A. ERDMANN, R. ERDMANN „WAR” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000084475
Numer REGON: 810449612
Numer NIP: 8580011532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[RDF/483222/23/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810449612 NIP 85800115322010-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. ERDMANN, R. ERDMANN „WAR” SPÓŁKA JAWNA2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina CHOJNA miejscowość CHOJNA2005-11-25 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 13 kod pocztowy 74-500 poczta CHOJNA 2005-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.1994 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 03.12.2001 R. -ZMIANA PARAGRAFU 42002-01-25 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA DNIA 29.09.2004 R. ZMIENIONO TREŚĆ §2 UMOWY SPÓŁKI2004-10-25 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA DNIA 26.10.2005 R. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW -ZMIENIONO TREŚĆ §1 UST. 3 2. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA DNIA 14.11.2005 R. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW -ZMIENIONO TREŚĆ §2 UST. 1.2005-11-25 do dziś
423 LIPCA 2010 R. -ZMIENIONO § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-09-06 do dziś
526 LUTEGO 2016 R. - ZMIENIONO §22016-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaERDMANN2002-01-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaERDMANN2002-01-25 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMOISTNIE DO KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) , POWYŻEJ TEJ KWOTY TYLKO WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaERDMANN2002-01-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaERDMANN2002-01-25 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-06 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-09-06 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-08-25 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-08-25 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-08-25 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-08-25 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-08-25 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2006 okres 2005 R.2006-04-26 do dziś
2data złożenia 18.04.2007 okres 20062007-04-26 do dziś
3data złożenia 21.04.2008 okres 2007 R.2008-04-28 do dziś
4data złożenia 27.04.2009 okres 2008 R.2009-05-08 do dziś
5data złożenia 23.04.2010 okres 2009 R.2010-05-19 do dziś
6data złożenia 20.04.2011 okres 2010 R.2011-05-11 do dziś
7data złożenia 20.04.2012 okres 2011 R.2012-04-26 do dziś
8data złożenia 22.04.2013 okres 2012 R.2013-05-29 do dziś
9data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10data złożenia 19.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
14data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
15data złożenia 26.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
16data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-26 do dziś
220062007-04-26 do dziś
32007 R.2008-04-28 do dziś
42008 R.2009-05-08 do dziś
52009 R.2010-05-19 do dziś
62010 R.2011-05-11 do dziś
72011 R.2012-04-26 do dziś
82012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów