„ARTKON” K. I B. KRET SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000084221
Numer REGON: 004408519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283589/21/845]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0044085192003-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTKON” K. I B. KRET SPÓŁKA JAWNA2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2002-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY TARG ulica UL. JAKUBA ZACHEMSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2019-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ARTKON” K.I B. KRET SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY2002-01-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA miejscowość CHABÓWKA2002-01-28 do dziś
3. Adresnr domu 53 kod pocztowy 34-720 poczta CHABÓWKA 2002-01-28 do dziś
21. Firma oddziału„ARTKON” K. I B. KRET SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ NOWY TARG2006-04-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2006-04-25 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY TARG ulica GREL nr domu 118 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2006-04-25 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 1990 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ TEKST JEDNOLITY Z 1 GRUDNIA 2001 R.2002-01-28 do dziś
230.08.2006 R., ZMIENIONO § 5 UST. 2, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2006-12-20 do dziś
301.07.2019 ZMIENIONO § 4, § 5 PKT.22019-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2002-01-28 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW PIOTR2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2002-01-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KALINA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTOWANIA SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI ORAZ ŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2002-01-28 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW PIOTR2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRET2002-01-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KALINA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-09-06 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-09-06 do dziś
346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2019-09-06 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-06 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-06 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 2006 R.2007-07-25 do dziś
6data złożenia 12.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
22006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów