FIRMA HANDLOWA GAZDA II SPÓŁKA JAWNA BATKIEWICZ PAWEŁ I BATKIEWICZ ROBERT

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000084047
Numer REGON: 490783011
Numer NIP: 7352048239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-05-14
Sygnatura akt[RDF/487279/23/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP4907830112002-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA GAZDA II SPÓŁKA JAWNA BATKIEWICZ PAWEŁ I BATKIEWICZ ROBERT2002-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2002-02-07 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 167 miejscowość NOWY TARG kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2002-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-SPÓŁKA CYWILNA POWSTAŁA 25 LISTOPADA 1997 -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 30 LISTOPADA 2001 R ANEKSY DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ: nr1 Z DNIA 20.12.2001 R nr2 Z DNIA 10.01.2002 R-ZMIANA PAR. 1 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, DOŁĄCZONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-07 do dziś
217.12.2009 R. -ZMIANA § 52010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA CYWILNA 25.11.1997 UCHWAŁA WSPÓŁNIKÓW Z DNIA 30.11.2001 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA GAZDA II SPÓŁKA CYWILNA BATKIEWICZ PAWEŁ I BATKIEWICZ ROBERT2002-02-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-07 do dziś
5. Numer REGON4907830112002-02-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATKIEWICZ2002-02-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATKIEWICZ2002-02-07 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATKIEWICZ2002-02-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATKIEWICZ2002-02-07 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-13 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-13 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-01-13 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-13 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-13 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2020-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów