DOBAK, MUSIAŁKIEWICZ, SZCZĘSNY I PARTNERZY - SPÓŁKA ADWOKATÓW

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 07:33:25
Numer KRS: 0000083676
Numer REGON: 634276398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-03-31
Sygnatura akt[RDF/284068/21/370]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2002-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBAK, MUSIAŁKIEWICZ, SZCZĘSNY I PARTNERZY -SPÓŁKA ADWOKATÓW2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GARBARY nr domu 95 B nr lokalu 88 kod pocztowy 61-757 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.11.2001 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 19/3, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, REP. A NR 11080/2002.2002-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoDOBAK2002-01-25 do dziś
2. ImionaADAM ALEKSANDER2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
2
1. NazwiskoMUSIAŁKIEWICZ2002-01-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2002-01-25 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
3
1. NazwiskoSZCZĘSNY2002-01-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JACEK2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2002-01-25 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST TRZYOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBAK2002-01-25 do dziś
2. ImionaADAM ALEKSANDER2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2002-01-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JACEK2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁKIEWICZ2002-01-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów