A.I.C. CZUBA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000083593
Numer REGON: 017454185
Numer NIP: 5252228840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-01-18
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/243/2/695]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.I.C. CZUBA SPÓŁKA JAWNA2002-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-18 do dziś
2. Adresulica KRÓLEWSKA nr domu 47 nr lokalu 44 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-103 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 LISTOPADA 2001 R.2002-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2002-01-18 do dziś
2. ImionaANNA IZABELA2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2002-01-18 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ LEON2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2002-01-18 do dziś
2. ImionaANNA IZABELA2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2002-01-18 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ LEON2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 35 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO WYROBAMI TYTONIOWYMI2002-01-18 do dziś
251 37 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO HERBATĄ, KAWĄ, KAKAO I PRZYPRAWAMI2002-01-18 do dziś
351 34 B USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO BEZALKOHOLOWYMI NAPOJAMI CHŁODZĄCYMI2002-01-18 do dziś
451 45 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO PERFUMAMI I KOSMETYKAMI2002-01-18 do dziś
551 36 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO CZEKOLADĄ I WYROBAMI CUKIERNICZYMI2002-01-18 do dziś
651 46 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO WYROBAMI FARMACEUTYCZNYMI2002-01-18 do dziś
774 12 USŁUGI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI POZOSTAŁE2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów