„A-ABSOLUTT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000083522
Numer REGON: 592169364
Numer NIP: 7722126168
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/521809/23/120]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-ABSOLUTT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina DOBRYSZYCE miejscowość BLOK DOBRYSZYCE2004-03-25 do dziś
2. Adresulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 142 kod pocztowy 97-505 poczta DOBRYSZYCE 2004-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.2001 R., NOTARIUSZ ANNA SIWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MIESZCZĄCA SIĘ PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 29 W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3414/20012002-01-22 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.03.2004 R. NOT. M. WOJTCZAK-SMYK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REP. A NR 1767/2004 ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2004-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁKIEWICZ2003-12-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2003-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁKIEWICZ2003-12-02 do dziś
2. ImionaTERESA BOŻENA2003-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2003-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁKIEWICZ2003-12-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2014-11-20 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2014-11-20 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-11-20 do dziś
410 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2014-11-20 do dziś
520 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2014-11-20 do dziś
610 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-20 do dziś
710 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2020-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
2data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
3data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-30 do dziś
4data złożenia 04.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
5data złożenia 10.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
8data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
11data złożenia 10.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
12data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
13data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-09-27 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów