A. LIS I SYNOWIE - TARTAK I SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000083519
Numer REGON: 008333037
Numer NIP: 6220107401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499502/23/501]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0083330372002-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. LIS I SYNOWIE -TARTAK I SPÓŁKA JAWNA2002-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina RASZKÓW miejscowość RABCZYN OSIEDLE2002-01-21 do dziś
2. Adresnr domu 42 miejscowość RABCZYN OSIEDLE kod pocztowy 63-440 poczta RASZKÓW kraj POLSKA 2002-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126 LISTOPAD 2001 R.2002-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA. LIS I SYNOWIE TARTAK I S.C.2002-01-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer w rejestrze37/89/982002-01-21 do dziś
5. Numer REGON0083330372002-01-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-01-21 do dziś
2. ImionaLECH ANDRZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-01-21 do dziś
2. ImionaMAREK ZYGMUNT2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-01-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-01-21 do dziś
2. ImionaLECH ANDRZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-01-21 do dziś
2. ImionaMAREK ZYGMUNT2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-01-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2002-01-21 do dziś
216 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2022-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów