BORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA, GRZEGORZ BORYSOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000083411
Numer REGON: 011275613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/305018/21/418]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011275613 NIP 52610391852009-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA, GRZEGORZ BORYSOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość DZIEKANÓW LEŚNY2002-02-20 do dziś
2. Adresulica ROLNICZA nr domu 290 miejscowość DZIEKANÓW LEŚNY kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2002-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA, GRZEGORZ BORYSOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-20 do dziś
3. Adresulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 49 nr lokalu 15 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA 2002-02-20 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.20012002-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBORYSOWSKI & SPÓŁKA BEATA BORYSOWSKA, GRZEGORZ BORYSOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2002-02-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-20 do dziś
5. Numer REGON0112756132002-02-20 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSOWSKI2002-02-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSOWSKA2002-02-20 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2002-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSOWSKI2002-02-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSOWSKA2002-02-20 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2002-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPCJALIZOWANA2002-02-20 do dziś
274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-02-20 do dziś
374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-02-20 do dziś
474 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-02-20 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-20 do dziś
671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-02-20 do dziś
771 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2002-02-20 do dziś
852 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-02-20 do dziś
951 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-20 do dziś
1070 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-20 do dziś
1152 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-20 do dziś
1270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-20 do dziś
1345 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-02-20 do dziś
1445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2002-02-20 do dziś
1545 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-02-20 do dziś
1663 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-02-20 do dziś
1774 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-02-20 do dziś
1871 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-02-20 do dziś
1974 40 Z REKLAMA2002-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.01.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-03-25 do dziś
2data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
3data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
4data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-26 do dziś
5data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
6data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-20 do dziś
7data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
8data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
9data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
10data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
11data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
12data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072009-03-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-05-26 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-05-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów