„BUD-ŻER R.TARNOWIECKI, B.STATNIK SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000083373
Numer REGON: 930709490
Numer NIP: 8941018367
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-04-18
Sygnatura akt[RDF/107861/19/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-ŻER R. TARNOWIECKI, B. STATNIK SPÓŁKA JAWNA”2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ŻERNICKA nr domu 211-213 kod pocztowy 54-510 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2001 R.2002-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.12.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUD-ŻER” SPÓŁKA CYWILNA TARNOWIECKI ROMAN, STATNIK BOGDAN2002-02-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-08 do dziś
3. Numer w rejestrze151429, 1514302002-02-08 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA WROCŁAWIA2002-02-08 do dziś
5. Numer REGON9307094902002-02-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNOWIECKI2002-02-08 do dziś
2. ImionaROMAN LESZEK2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTATNIK2002-02-08 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNOWIECKI2002-02-08 do dziś
2. ImionaROMAN LESZEK2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTATNIK2002-02-08 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-05-17 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-05-17 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-05-17 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-05-17 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-17 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-17 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2011-05-17 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-05-17 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-05-17 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-05-17 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-05-17 do dziś
1243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-05-17 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-17 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-04-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-18 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-18 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-04-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów