A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000083331
Numer REGON: 272058075
Numer NIP: 6340031451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510025/23/393]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272058075 NIP 63400314512008-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 104752002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2002-01-31 do dziś
2. Adresulica KRÓTKA nr domu 1 miejscowość SOSNOWIEC kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2002-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.1993 R.-UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ DERDAS-DZIEWIT, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, UL. WARSZAWSKA 10, REPERTORIUM A NR 3611/1993 15.11.2001 R.-PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK, KATARZYNA WALOTEK, KATOWICE, UL. DAMROTA 16-18, REPERTORIUM ANR 8228/2001, KTÓRYM ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 6, PAR. 14, UMOWY SPÓŁKI2002-01-31 do dziś
223.12.2003 R. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW-AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARUSZ MAŁGORZATĘ JANIK-RYMARCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH, UL. DAMROTA 16-18, REP. A nr10214/2003 MOCĄ KTÓREGO ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE PAR.: PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 15.2004-02-23 do dziś
306.01.2006 R. -REPERTORIUM A NR 118/2006, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16-18, ZMIANIE ULEGŁ PAR. 7 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2006-01-26 do dziś
409.06.2008 R., REP. A” NR 4516/2008 NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. UNIWERSYTECKA 13 ZMIANA: PAR. 1 DO PAR. 16, DODANO PAR. 17 DO PAR. 282008-07-09 do dziś
518.05.2015R., REP A NR 2598/2015, NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 2/8. ZMIENIONO §12 I §24 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2015-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2004-02-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WINCENTY2004-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28750,00 ZŁ2006-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERSZ2004-02-23 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2004-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21250,00 ZŁ2006-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ (SAMODZIELNEJ) REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ. W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZA SPRAWY O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000,00 ZŁ ROZUMIE SIĘ CZYNNOŚCI, KTÓRE SKUTKUJĄ POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA LUB PRZENIESIENIEM PRAWA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ TĘ KWOTĘ.2015-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2002-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WINCENTY2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMISZCZYK2008-07-09 do dziś
2. ImionaROBERT WALDEMAR2008-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2008-07-09 do dziś
21. NazwiskoMOSZ2008-07-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIROSŁAW2008-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2008-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2008-07-09 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-07-09 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-07-09 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-07-09 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-07-09 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2008-07-09 do dziś
761 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2008-07-09 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-07-09 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-07-09 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 R. data złożenia 11.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2000 R.2003-04-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 15.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2003-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 26.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 08.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 08.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-12-14 do dziś
5data złożenia 07.12.2006 okres 2005 R.2006-12-14 do dziś
6data złożenia 14.12.2007 okres 2006 R.2008-01-24 do dziś
7data złożenia 22.12.2008 okres 2007 ROK2008-12-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-24 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-05 do dziś
10data złożenia 19.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-01 do dziś
11data złożenia 20.07.2012 okres 2011 R.2012-09-24 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-08-22 do dziś
13data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
15data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
16data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
17data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
18data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
19data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
20data złożenia 26.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
21data złożenia 18.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
22data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-12-14 do dziś
22005 R.2006-12-14 do dziś
32006 R.2008-01-24 do dziś
42007 ROK2008-12-30 do dziś
52008 ROK2009-07-24 do dziś
62009 ROK2010-07-05 do dziś
72010 ROK2011-08-01 do dziś
82011 R.2012-09-24 do dziś
92012 R.2013-08-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-12-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-12-14 do dziś
32005 R.2006-12-14 do dziś
42006 R.2008-01-24 do dziś
52007 ROK2008-12-30 do dziś
62008 ROK2009-07-24 do dziś
72009 ROK2010-07-05 do dziś
82010 ROK2011-08-01 do dziś
92011 R.2012-09-24 do dziś
102012 R.2013-08-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów