FIRMA HANDLOWA TAURUS SOŃTA I WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000083078
Numer REGON: 350022447
Numer NIP: 6780103249
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-02-21
Sygnatura akt[RDF/469315/23/213]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3500224472002-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA TAURUS SOŃTA I WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-18 do dziś
2. Adresulica CENTRALNA nr domu 71 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-586 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA TAURUS SOŃTA I WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-18 do dziś
3. Adresulica CENTRALNA nr domu 69 kod pocztowy 31-586 poczta KRAKÓW 2002-01-18 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA TAURUS SOŃTA I WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-18 do dziś
3. Adresulica PŁK. DĄBKA nr domu 15/17 kod pocztowy 30-832 poczta KRAKÓW 2002-01-18 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA TAURUS SOŃTA I WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE2002-01-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-01-18 do dziś
3. Adresulica REJTANA nr domu 53 A nr lokalu 50 kod pocztowy 35-326 poczta RZESZÓW 2002-01-18 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA TAURUS SOŃTA I WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W TORUNIU2002-01-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-01-18 do dziś
3. Adresulica GEN. HALLERA nr domu 84 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2002-01-18 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.01.1991 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 31.10.1994 -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIENIAJĄCY SIEDZIBĘ SPÓŁKI CYWILNEJ 22.12.2001 -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ OKREŚLAJĄCY WARUNKI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA 09.11.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 09.11.20012002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA TAURUS JACEK SOŃTA I CEZARY WOŹNIAK SPÓŁKA CYWILNA2002-01-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-18 do dziś
3. Numer w rejestrze63733 I 637342002-01-18 do dziś
5. Numer REGON3500224472002-01-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŃTA2002-01-18 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-01-18 do dziś
2. ImionaCEZARY WALDEMAR2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŃTA2002-01-18 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-01-18 do dziś
2. ImionaCEZARY WALDEMAR2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-01-18 do dziś
260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-01-18 do dziś
360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-01-18 do dziś
463 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-01-18 do dziś
563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-01-18 do dziś
670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-18 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-18 do dziś
871 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2002-01-18 do dziś
951 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-01-18 do dziś
1017 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-01-18 do dziś
1118 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2002-01-18 do dziś
1251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-01-18 do dziś
1351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-01-18 do dziś
1451 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-01-18 do dziś
1551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-01-18 do dziś
1652 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-01-18 do dziś
1752 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-01-18 do dziś
1852 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-01-18 do dziś
1960 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.02.2012 okres 01.01.2004-31.12.20042012-03-30 do dziś
2data złożenia 16.02.2012 okres 01.01.2005-31.12.20052012-03-30 do dziś
3data złożenia 16.02.2012 okres 01.01.2006-31.12.20062012-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042012-03-30 do dziś
201.01.2005-31.12.20052012-03-30 do dziś
301.01.2006-31.12.20062012-03-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 29.01.20182018-03-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-21 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów