FIRMA HANDLOWA „PIWOWARSCY I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000083050
Numer REGON: 003471591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[RDF/467086/23/222]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0034715912002-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „PIWOWARSCY I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina WOLBROM miejscowość WOLBROM2002-01-25 do dziś
2. Adresulica 1-GO MAJA nr domu 59 miejscowość WOLBROM kod pocztowy 32-340 poczta WOLBROM kraj POLSKA 2002-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2001 -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-25 do dziś
210.01.2007 R. ANEKS DO UMOWY NR 1/2007 ZMIANA § 6.2007-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDEŁA2002-01-25 do dziś
2. ImionaJAN2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARSKI2002-01-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARSKI2002-01-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMS2002-01-25 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMS2002-01-25 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDEŁA2002-01-25 do dziś
2. ImionaJAN2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARSKI2002-01-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARSKI2002-01-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2010-05-10 do dziś
246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-05-10 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-08 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-08 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 07.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2004-01-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 13.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2006-01-23 do dziś
4data złożenia 31.07.2006 okres 2005 R.2006-08-17 do dziś
5data złożenia 21.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
6data złożenia 03.09.2008 okres 20072008-09-12 do dziś
7data złożenia 05.08.2009 okres 01.01.2008 31.12.20082009-08-21 do dziś
8data złożenia 09.08.2010 okres 01.01.2009 31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
11data złożenia 31.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-20 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
13data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
320072008-09-12 do dziś
401.01.2008 31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2009 31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-01 do dziś
82012 ROK2013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów