FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWA ANGEL SPORT STANISŁAW KULKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000082941
Numer REGON: 350249978
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-05-08
Sygnatura akt[RDF/485805/23/386]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA ANGEL SPORT STANISŁAW KULKA SPÓŁKA JAWNA2002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-17 do dziś
2. Adresulica KOTSISA nr domu 26 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-623 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.04.1993 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 01.01.1994 ANEKS NR 1 01.01.1994 ANEKS NR 2 18.12.2001 ANEKS NR 3 18.12.2001 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-17 do dziś
21. 27.12.2005 R. -ZMIANA § 11 2. 16.04.2010 R. -ZMIANA § 62010-06-21 do dziś
330.06.2012 R. ANEKS NR 6 01.07.2012 R. ANEKS NR 72012-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH OBOWIĄZKOWY WPIS SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIĘKSZYCH ROZMIARÓW2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO -PRODUKCYJNO USŁUGOWA ANGEL SPORT SPÓŁKA CYWILNA2002-01-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-17 do dziś
3. Numer w rejestrze55347, 553482002-01-17 do dziś
5. Numer REGON3502499782002-01-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2012-09-26 do dziś
2. ImionaJOANNA ŁUCJA2012-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-09-26 do dziś
2
2. ImionaSTANISŁAW KRZYSZTOF2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2012-09-26 do dziś
2. ImionaJOANNA ŁUCJA2012-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2002-01-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KRZYSZTOF2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-21 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-21 do dziś
332 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2010-06-21 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-21 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-21 do dziś
618 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-06-21 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-06-21 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-21 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów