FIRMA „GRYFF” S. I H. GRYF SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 17:52:59
Numer KRS: 0000082800
Numer REGON: 530862458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[RDF/490271/23/418]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „GRYFF” S. I H. GRYF SPÓŁKA JAWNA2002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2002-01-17 do dziś
2. Adresulica DOMAŃSKIEGO nr domu 12 miejscowość OPOLE kod pocztowy 45-819 poczta OPOLE kraj POLSKA 2002-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (SPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ) .2002-01-17 do dziś
228 GRUDNIA 2012 R. - ZMIENIONO PAR. 7, 22 UMOWY SPÓŁKI; 8 STYCZNIA 2013 R. - ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2013-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaMONIKA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF2002-01-17 do dziś
2. ImionaHENRYK2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF KOŁODZIEJ2013-02-15 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYF2002-01-17 do dziś
2. ImionaHENRYK2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRYF2013-02-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-15 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-12-15 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-12-15 do dziś
447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 30.12.20222023-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów