APTEKA „SŁOWIŃSKA” SPÓŁKA JAWNA JANINA PAWŁOWSKA I JOLANTA KULESZA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000082776
Numer REGON: 770842004
Numer NIP: 8410005082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-02-07
Sygnatura akt[RDF/579782/24/816]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SŁOWIŃSKA” SPÓŁKA JAWNA JANINA PAWŁOWSKA I JOLANTA KULESZA2002-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina ŁEBA miejscowość ŁEBA2002-01-18 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 70 A miejscowość ŁEBA kod pocztowy 84-360 poczta ŁEBA kraj POLSKA 2002-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.12.2001 R.2002-01-18 do dziś
215.09.2010 ROKU UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 4.05.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W SPÓŁKE JAWNĄ NA SKUTEK OSIĄGNIĘCIA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH OBROTOWYCH RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE POLSKIEJ KWOTY CO NAJMNIEJ 400.000 EURO2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „SŁOWIŃSKA” SPÓŁKA CYWILNA JANINA PAWŁOWSKA I JOLANTA KULESZA2002-01-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-18 do dziś
3. Numer w rejestrze2724, 27252002-01-18 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA ŁEBY2002-01-18 do dziś
5. Numer REGON7708420042002-01-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2002-01-18 do dziś
2. ImionaJANINA2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2002-01-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2002-01-18 do dziś
2. ImionaJANINA2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2002-01-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2002-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-12-09 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-09 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-18 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów