CUKIERNIA „MARIOLA” SPÓŁKA JAWNA JÓZEF RUSZCZYK I SPÓŁKA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000082718
Numer REGON: 190228922
Numer NIP: 5860105155
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[RDF/372195/22/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1902289222002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „MARIOLA” SPÓŁKA JAWNA JÓZEF RUSZCZYK I SPÓŁKA2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-01-28 do dziś
2. Adresulica BOLESŁAWA PRUSA nr domu 24 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-431 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANDRZEJ.RUSZCZYK@ONET.EU2020-11-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MARIOLACAFE.PL2020-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.2001 R.2002-01-28 do dziś
201.01.2010 R. ZMIANA PAR. 62011-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 15.12.2001 R.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA „MARIOLA” S.C. JÓZEF RUSZCZYK I S-KA2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze60092002-01-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA GDYNI2002-01-28 do dziś
5. Numer REGON1902289222002-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF BOLESŁAW2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZYK KUCHTA2002-01-28 do dziś
2. ImionaMARIOLA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaWALENTYNA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z NIŻEJ WYMIENIONYCH WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE: JÓZEF RUSZCZYK ANDRZEJ RUSZCZYK2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF BOLESŁAW2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZCZYK2002-01-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2011-11-10 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2011-11-10 do dziś
310 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2011-11-10 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-11-10 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-11-10 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-11-10 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-10 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-10 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-10 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów