FIRMA HANDLOWA „ASTRA” DUDA & DUDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000082679
Numer REGON: 070725846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-01-09
Sygnatura akt[RDF/464860/23/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070725846 NIP 54714193272007-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ASTRA” DUDA & DUDA SPÓŁKA JAWNA2002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. DOLINY MIĘTUSIEJ nr domu 3 kod pocztowy 43-316 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.08.1996 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 04.09.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-17 do dziś
230.06.2008 R.- ZMIANA PAR. 3, 10.07.2008 R. ZMIANA PAR. 2.2008-09-25 do dziś
301.06.2010 R. -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2010-12-30 do dziś
429.01.2015 R., - ZMIANA §2 UMOWY2015-02-09 do dziś
507.05.2019 R. - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2019-06-04 do dziś
603.08.2020 R. - ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI2020-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2002-01-17 do dziś
2. ImionaLILIANA DANUTA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2002-01-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2002-01-17 do dziś
2. ImionaLILIANA DANUTA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2002-01-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-02-09 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-09 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-09 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-09 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-02-09 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-02-09 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-09 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-06-04 do dziś
253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK DO 31.12.2002 ROK data złożenia 12.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK DO 31.12.2002 ROK2003-04-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R data złożenia 15.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20032004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-23 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
5data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
6data złożenia 19.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
7data złożenia 28.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-12 do dziś
8data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
9data złożenia 22.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
10data złożenia 23.04.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-05-09 do dziś
11data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
12data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
13data złożenia 06.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-04 do dziś
14data złożenia 06.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
15data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
42008 ROK2009-05-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
71.01.2011 -31.12.20112012-05-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów