A. RYTKO, J. TRZCIŃSKI VIVO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000082661
Numer REGON: 012488280
Numer NIP: 1230542194
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-12-11
Sygnatura akt[RDF/573754/23/516]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012488280 NIP 12305421942007-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. RYTKO, J. TRZCIŃSKI VIVO SPÓŁKA JAWNA2002-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA KALWARIA2002-02-01 do dziś
2. Adresulica WYSZYŃSKIEGO nr domu 1 miejscowość GÓRA KALWARIA kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA kraj POLSKA 2002-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA. RYTKO, J. TRZCIŃSKI VIVO SPÓŁKA JAWNA2002-02-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA KALWARIA2002-02-01 do dziś
3. Adresulica KALWARYJSKA nr domu 23 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA 2002-02-01 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.19972002-02-01 do dziś
221.10.2009 R. ZMIENIONO PAR. 6.2009-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „VIVO” S.C., RYTKO A., TRZCIŃSKI J.2002-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-01 do dziś
5. Numer REGON0124882802002-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYTKO2002-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2002-02-01 do dziś
2. ImionaJACEK WITOLD2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYTKO2002-02-01 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2002-02-01 do dziś
2. ImionaJACEK WITOLD2002-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-12-16 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-16 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-16 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-16 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY I TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-12-16 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2009-12-16 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-12-16 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-16 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA2009-12-16 do dziś
1073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-16 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-12-16 do dziś
1279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-12-16 do dziś
1385 EDUKACJA2009-12-16 do dziś
1493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 20022003-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20032004-07-23 do dziś
3data złożenia 10.10.2007 okres ZA 2004 R.2007-10-17 do dziś
4data złożenia 10.10.2007 okres ZA 2005 R.2007-10-17 do dziś
5data złożenia 10.10.2007 okres ZA 2006 R.2007-10-17 do dziś
6data złożenia 24.07.2008 okres 20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 10.11.2009 okres 20082009-12-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 2009 R.2010-08-20 do dziś
9data złożenia 06.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
10data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-18 do dziś
11data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-18 do dziś
12data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-18 do dziś
13data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-18 do dziś
14data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-18 do dziś
15data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
16data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-21 do dziś
17data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
18data złożenia 11.12.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-11 do dziś
19data złożenia 11.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2004 R.2007-10-17 do dziś
2ZA 2005 R.2007-10-17 do dziś
3ZA 2006 R.2007-10-17 do dziś
420072008-08-27 do dziś
520082009-12-16 do dziś
62009 R.2010-08-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-21 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów