„BUMA” MALINOWSKA, BUCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000082503
Numer REGON: 010108936
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2018-08-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/25704/18/705]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0101089362002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUMA” MALINOWSKA, BUCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-28 do dziś
2. Adresulica WITOLIŃSKA nr domu 44 nr lokalu 15 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 04-185 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.01.1993 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 01.12.2001 - ZMIANA PAR. 1-12 UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, DODANO PAR. 13-17 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.12.2001 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „BUMA” SPÓŁKA CYWILNA ZAREJESTROWANEJ W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ PRZEMYSŁU, HANDLU I USŁUG URZĘDU DZIELNICOWEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE POD NUMEREM 29060 W DNIU 27.01.1993, W SPÓŁKĘ JAWNĄ „BUMA” MALINOWSKA, BUCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.12.2001 ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUMA” SPÓŁKA CYWILNA MALINOWSKA EWA MAŁGORZATA2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze232242002-01-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY WARSZAWA CENTRUM DLA DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE2002-01-28 do dziś
21. Nazwa lub firma„BUMA” SPÓŁKA CYWILNA BUCZYŃSKI SŁAWOMIR ROMUALD2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze232292002-01-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY WARSZAWA CENTRUM DLA DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2018-08-09 do dziś
2. ImionaWIESŁAW KAZIMIERZ2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-09 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZYŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ROMUALD2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPÓW W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2018-08-09 do dziś
2. ImionaWIESŁAW KAZIMIERZ2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZYŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ROMUALD2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-08-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-08-09 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-08-09 do dziś
346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2018-08-09 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2018-08-09 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-08-09 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-08-09 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-09 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 06.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 30.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20032004-09-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-05 do dziś
4data złożenia 25.07.2006 okres 20052006-08-02 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 20062007-07-11 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 20072008-07-08 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 20082009-07-14 do dziś
8data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-08-02 do dziś
220062007-07-11 do dziś
320072008-07-08 do dziś
420082009-07-14 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów