FIRMA HANDLOWA BHW WILCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH, JAKUB WILCZYŃSCY

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000082407
Numer REGON: 330009758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[RDF/473535/23/194]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA BHW WILCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH, JAKUB WILCZYŃSCY2023-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat BIAŁOGARDZKI gmina BIAŁOGARD miejscowość BIAŁOGARD2002-01-17 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 6 miejscowość BIAŁOGARD kod pocztowy 78-200 poczta BIAŁOGARD kraj POLSKA 2002-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.06.2001 R.2002-01-17 do dziś
231.12.2010 R. ZMIANA PAR. 5 UMOWY2011-01-25 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 3/2022 Z 28 CZERWCA 2022R. - ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI.2023-03-07 do dziś
4UCHWAŁA NR 4/2022 Z 31.08.2022R, ZMIANA PAR.2 I PAR.9 UMOWY SPÓŁKI2023-03-08 do dziś
5UCHWAŁA 1/2022 Z 5 MARCA 2022R. - ZMIANA PAR. 2 I PAR.9 UMOWY SPÓŁKI; UCHWAŁA 2/2022 Z 7 MARCA 2022R. - ZMIANA PAR.5 UMOWY SPÓŁKI ;2023-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2023-03-08 do dziś
2. ImionaJAKUB CEZARY2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-08 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2002-01-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2023-03-08 do dziś
2. ImionaJAKUB CEZARY2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2002-01-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-13 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-03-13 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-13 do dziś
473 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 01.01.20202020-01-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów