FIRMA HANDLOWA „J. SZYMAŃSKI & I. JARZYNA” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000082089
Numer REGON: 191683976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2008-12-22
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15397/8/385]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1916839762002-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „J. SZYMAŃSKI & I. JARZYNA” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2008-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-01-21 do dziś
2. Adresulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 116 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-366 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.2001 R.2002-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ SKLEP WĘDLINIARSKO-MIĘSNY JARZYNA, SZYMAŃSKI Z DNIA 3 GRUDNIA 2001 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSKLEP WĘDLINIARSKO-MIĘSNY SPÓŁKA CYWILNA J. SZYMAŃSKI, I. JARZYNA2002-01-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer w rejestrze419462002-01-21 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA GDYNI2002-01-21 do dziś
5. Numer REGON1916839762002-01-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2002-01-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBIGNIEW2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNA2002-01-21 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji31.07.2007 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI2008-12-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2008-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2008-12-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.07.2007 R.2008-12-22 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów