APTEKA „ŚWIDNICKA” JOLANTA KŁOMNICKA - LEPAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000082047
Numer REGON: 890277732
Numer NIP: 8842117416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392489/22/139]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890277732 NIP 88421174162010-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ŚWIDNICKA” JOLANTA KŁOMNICKA-LEPAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2002-01-15 do dziś
2. Adresulica KOMUNARDÓW nr domu 4 miejscowość ŚWIDNICA kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2002-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119 GRUDNIA 2001 R.2002-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH.2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ŚWIDNICKA” S.C. KŁOMNICKA -LEPAK JOLANTA LEPAK PRZYBYŁOWICZ ANNA2002-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze12503, 125042002-01-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY2002-01-15 do dziś
5. Numer REGON8902777322002-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOMNICKA-LEPAK2002-01-15 do dziś
2. ImionaJOLANTA2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-15 do dziś
NIE2010-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPAK-PRZYBYŁOWICZ2002-01-15 do dziś
LEPAK SZOPA2004-05-26 do dziś
2. ImionaANNA2002-01-15 do dziś
ANNA MARIA2004-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-05-26 do dziś
TAK2010-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
TAK2004-05-26 do dziś
NIE2004-05-26 do dziś
TAK2010-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-03-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOMNICKA LEPAK2002-01-15 do dziś
2. ImionaJOLANTA2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPAK-SZOPA2004-05-26 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2004-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-15 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH2002-01-15 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-01-15 do dziś
452 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ODŻYWEK I ŚRODKÓW DIETETYCZNYCH2002-01-15 do dziś
524 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
2data złożenia 24.02.2010 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
2OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-03-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów