ADA GOŁĘBIEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000081982
Numer REGON: 690423170
Numer NIP: 8131173366
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-03-19
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/3334/24/97]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP6904231702002-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADA GOŁĘBIEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. IGNACEGO SOLARZA nr domu 15A kod pocztowy 35-118 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.05.1996 ROKU -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. 31.12.2001 ROKU -ANEKS O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PARAGRAF 4 K.S.H. -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2002-01-16 do dziś
224.10.2019 R. DODANO PAR.7 ZE ZNACZKIEM 1 31.10.2019 R. ZMIENIONO PAR.3, PAR.6 02.11.2019 R. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI 15.11.2019 R. ZMIENIONO PAR.1, PAR.4- PAR.6 16.11.2019 R. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2019-12-11 do dziś
331.08.2022 R. ZMIENIONO PAR. 4 I PAR. 6; 01.09.2022 R. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAJE Z MOCY PRAWA W OPARCIU O PRZEPIS ART 26 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UMOWA Z DNIA 31.12.2001 ROKU.2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „REMEDIUM” -SPÓŁKA CYWILNA2002-01-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-16 do dziś
3. Numer w rejestrzeFAA/2894/A/232/94/962002-01-16 do dziś
5. Numer REGON6904231702002-01-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2802740742024-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000299643 2024-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2006647162024-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000404938 2024-03-19 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś
4
4. Numer KRSNIE2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW.2019-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2006647162024-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000404938 2024-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2802740742024-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000299643 2024-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów