DERMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000081928
Numer REGON: 010423968
Numer NIP: 5240017913
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-05-01
Sygnatura akt[RDF/378853/22/91]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104239682002-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDERMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 386292002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 15.09.1993 R. -NOTARIUSZ AGNIESZKA STYBEL, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 2201/93; ZMIANA PAR. 2, 5, 9, 10, 15, 17; WYKREŚLENIE PAR. 22, 23, 24, 25; TEKST JEDNOLITY -10.01.2002 R. -NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KN W ŁOMIANKACH, NR REP. A 114/2002.2002-01-16 do dziś
221.09.2010 R., REP. A NR 7629/2010, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOKAL -B 2, ZMIANA § 8 I § 9 14.10.2010 R., REP. A NR 8585/2010, ASESOR NOTARIALNY ANETA ORCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOKAL B -2, ZMIANA § 1 -§ 14 UMOWY SPÓŁKI.2010-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINA AG2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; PROKURENT JEDNOOSOBOWO2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREPETA2002-01-16 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-04 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-04 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-04 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-04 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-11-04 do dziś
672 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
2data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3data złożenia 18.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
5data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7data złożenia 21.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-21 do dziś
8data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
9data złożenia 21.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-21 do dziś
10data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-26 do dziś
11data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów