„BVB” BOGDAN BODA WIOLETTA BODA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000081861
Numer REGON: 850483262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/6603/20/237]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP8504832622002-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BVB” BOGDAN BODA WIOLETTA BODA SPÓŁKA JAWNA2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2002-01-25 do dziś
2. Adresulica WAŁOWA nr domu 27 miejscowość TARNÓW kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2002-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 12.12.2001 R., ZMIENIONA ANEKSEM -PARAGRAFY 2 I 62002-01-25 do dziś
214.02.2002 R. -PARAGRAF 6, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-03-20 do dziś
310.07.2009 R. ZMIENIONO § 32009-08-17 do dziś
412.05.2020 R., - ZMIANA §62020-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGŁOSZENIE DOTYCHCZASOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ JAKO SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA Z DNIA 12.12.2001 R.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BVB” SPÓŁKA CYWILNA BOGDAN BODA, WIOLETTA BODA2002-01-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-25 do dziś
3. Numer w rejestrze21170/2001, 2998/902002-01-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA TARNOWA2002-01-25 do dziś
5. Numer REGON8504832622002-01-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODA2002-01-25 do dziś
2. ImionaBOGDAN2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODA2002-01-25 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODA2002-01-25 do dziś
2. ImionaBOGDAN2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODA2002-01-25 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-17 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-17 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-17 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-09 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-01-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów