„APTEKA W-K” MGR FARM. A. WOLIŃSKI, MGR FARM. M. KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000081859
Numer REGON: 012503364
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-01-15
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/14661/1/227]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0125033642002-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA W-K” MGR FARM. A. WOLIŃSKI, MGR FARM. M. KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA2002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-15 do dziś
2. Adresulica PUŁAWSKA nr domu 62/64 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-603 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18.01.1991 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 3.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA W-K” MGR FARM. ALBIN WOLIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA2002-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze377392002-01-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY WARSZAWA CENTRUM DZIELNICA MOKOTÓW2002-01-15 do dziś
21. Nazwa lub firma„APTEKA W-K” MGR FARM. MARIAN KOZŁOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2002-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze379582002-01-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY WARSZAWA CENTRUM DZIELNICA MOKOTÓW2002-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIŃSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaALBIN SŁAWOMIR2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaMARIAN TADEUSZ2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIŃSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaALBIN SŁAWOMIR2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaMARIAN TADEUSZ2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-01-15 do dziś
224 4 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-15 do dziś
324 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2002-01-15 do dziś
451 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-01-15 do dziś
574 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów