FIRMA HANDLOWA MUELLER-JANOSZKA, ALFRED MUELLER, KRZYSZTOF JANOSZKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000081797
Numer REGON: 272457786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-03-08
Sygnatura akt[RDF/471318/23/195]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP2724577862002-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MUELLER-JANOSZKA, ALFRED MUELLER, KRZYSZTOF JANOSZKA SPÓŁKA JAWNA2002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ZBROSŁAWICE miejscowość ZBROSŁAWICE2002-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZBROSŁAWICE ulica WOLNOŚCI nr domu 100A kod pocztowy 42-674 poczta ZBROSŁAWICE kraj POLSKA 2008-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.12.2001 R. 03.01.2002 R. WYKREŚLONO PKT 2 W PAR. 92002-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.12.2001 R.2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MUELLER-JANOSZKA, ALFRED MUELLER, KRZYSZTOF JANOSZKA SPÓŁKA CYWILNA2002-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze6411/1322/01, 6411/1321/012002-01-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY ZBROSŁAWICE2002-01-15 do dziś
5. Numer REGON2724577862002-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUELLER2002-01-15 do dziś
2. ImionaALFRED STEFAN2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOSZKA2002-01-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUELLER2002-01-15 do dziś
2. ImionaALFRED STEFAN2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOSZKA2002-01-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-01-15 do dziś
252 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-15 do dziś
360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-01-15 do dziś
445 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
2data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
3data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
4data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
5data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-11-27 do dziś
7data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-27 do dziś
8data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-27 do dziś
9data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-27 do dziś
10data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
11data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
12data złożenia 28.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
13data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
14data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
15data złożenia 08.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-11-27 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów