APTEKA „SŁONECZNA” H.PŁYWACZYK, I.FRIESKE, A.PŁYWACZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000081507
Numer REGON: 004630979
Numer NIP: 7660004019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-04-23
Sygnatura akt[RDF/597541/24/80]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004630979 NIP 76600040192007-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SŁONECZNA” H.PŁYWACZYK, I.FRIESKE, A.PŁYWACZYK SPÓŁKA JAWNA2016-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina ROGOŹNO miejscowość ROGOŹNO2002-01-14 do dziś
2. Adresulica PL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr. domu 10 miejscowość ROGOŹNO kod pocztowy 64-610 poczta ROGOŹNO kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.11.2001 R.2002-01-14 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 10.06.2007 R. ZMIENIONY TEKST UMOWY ZŁOŻONO W DNIU 11.07.2007 R.2007-08-16 do dziś
301.10.2009 R., UCHWALONO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI2010-01-06 do dziś
4ZAWARCIE NOWEJ UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 17.08.2015R.2016-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ PRZYCHODY NETTO W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH 1999 I 2000 PRZEKROCZYŁY RÓWNOWARTOŚĆ 400000 EURO PRZEDSIĘBIORSTWO WIĘKSZYCH ROZMIARÓW.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA LEKÓW GOTOWYCH MGR ANNA RAJEWSKA NOWACKA MGR HALINA PŁYWACZYK SPÓŁKA CYWILNA2002-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze2715/2001 I 2716/20012002-01-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY ROGOŹNO2002-01-14 do dziś
5. Numer REGON0046309792002-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIESKE2007-08-16 do dziś
2. ImionaIWONA2007-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁYWACZYK2016-01-14 do dziś
2. ImionaANNA2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-14 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁYWACZYK2002-01-14 do dziś
2. ImionaHALINA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM2007-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁYWACZYK2016-01-14 do dziś
2. ImionaANNA2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁYWACZYK2002-01-14 do dziś
2. ImionaHALINA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIESKE2007-08-16 do dziś
2. ImionaIWONA2007-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów