KAIZEN LTD PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000081266
Numer REGON: 350142588
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-02-11
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3521/20/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3501425882002-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAIZEN LTD PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 45562002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MICHAŁA SIEDLECKIEGO nr domu 13 nr lokalu 35 kod pocztowy 31-536 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKAIZEN@CETI.COM.PL2014-10-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KAIZEN.MOLLERS.PL2014-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.1992 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE MGR JOANNA GREGUŁA REPERTORIUM A 3343/92 AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 21 GRUDNIA 2001 R. PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 13865/2001 ZMIENIONO TREŚĆ PKT 1.1; 4; 5; 6.2; 8; 9.2; 9.3; 10.1, 12 UMOWY SPÓŁKI2002-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2002-01-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 80 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 40.000, OO PLN /SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH/2002-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2002-01-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI: 10.000,00 PLN /SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/2002-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-17 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2018-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2018-11-27 do dziś
263 99 Z REKLAMA2018-11-27 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-27 do dziś
488 99 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ2018-11-27 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2018-11-27 do dziś
668 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-27 do dziś
832 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 02.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-03-03 do dziś
5data złożenia 17.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-22 do dziś
6data złożenia 27.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-24 do dziś
7data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-24 do dziś
8data złożenia 17.02.2009 okres 01.01.2008 R DO 31.12.2008 R.2009-02-24 do dziś
9data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
10data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-03-30 do dziś
11data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-10 do dziś
12data złożenia 18.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
13data złożenia 17.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
14data złożenia 16.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
15data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
16data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
17data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-24 do dziś
401.01.2008 R DO 31.12.2008 R.2009-02-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-23 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-03-22 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-04-24 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-04-24 do dziś
501.01.2008 R DO 31.12.2008 R.2009-02-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-29 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-03-30 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-04-10 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KAIZEN LTD PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEDŁUG AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 18.12.2019 R. UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 31 GRUDNIA 2019 ROKU - AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 12859/2019 NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KAIZEN LTD SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 31.12.2019 O ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI.,2020-02-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2020-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTANKIEWICZ2020-02-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KAIZEN LTD PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEDŁUG AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 18.12.2019 R. UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 31 GRUDNIA 2019 ROKU - AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 12859/2019 NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KAIZEN LTD SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 31.12.2019 O ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI.,2020-02-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów