„BOMA” SPÓŁKA JAWNA BOŻENA PISZCZYK JAROSŁAW GAWLIK

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000081213
Numer REGON: 210971244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6269/22/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP2109712442003-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMA” SPÓŁKA JAWNA BOŻENA PISZCZYK JAROSŁAW GAWLIK2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2002-01-22 do dziś
2. Adresulica 9-GO MAJA nr domu 8 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI 2003-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.1998 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ, 26.11.2001 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2002-01-22 do dziś
210.05.2006 R -ZMIANA § 7;2006-05-18 do dziś
312.03.2014 R. - ZMIANA TREŚCI § 7.2014-04-02 do dziś
414.06.2016R. - ZMIENIONO: § 2; SKREŚLONO: § 12; ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 13 DO 17 NA O JEDEN NIŻSZĄ OD 12 DO 16.2016-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BOMA” SPÓŁKA CYWILNA BOŻENA PISZCZYK MACIEJ BARDON JAROSŁAW GAWLIK2002-01-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-22 do dziś
3. Numer w rejestrze279222002-01-22 do dziś
5. Numer REGON2109712442002-01-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISZCZYK2002-01-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA MAŁGORZATA2002-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-22 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2002-01-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. CZYNNOŚCI RODZĄCE ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2002-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISZCZYK2002-01-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA MAŁGORZATA2002-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2002-01-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2002-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-04-02 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-02 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-02 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-04-02 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-02 do dziś
647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-02 do dziś
747 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-02 do dziś
847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-02 do dziś
946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów