PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „EKO-DREW” MAREK KONIUSZEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000081127
Numer REGON: 910277220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-06-08
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/3684/20/993]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „EKO-DREW” MAREK KONIUSZEK SPÓŁKA JAWNA2015-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina BĄDKOWO miejscowość ŻABIENIEC2002-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻABIENIEC kod pocztowy 87-704 poczta BĄDKOWO kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 05.11.2001 R.2002-01-14 do dziś
227.11.2015 R.; ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UMOWY SPÓŁKI; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 15.12.2015 R.; ZMIENIONO TREŚĆ § 2 ORAZ § 6 UMOWY SPÓŁKI; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-12-31 do dziś
324.12.2015R.; ZMIENIONO TREŚĆ § 10 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-09-14 do dziś
401.03.2020 R.; ZMIENIONO TREŚĆ §7, §9, §10, §11 ORAZ USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-04-09 do dziś
5W DNIU 01.04.2020 R. WSPÓLNICY DOKONALI ZMIANY UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 05.11.2001 R. - ZMIENIONO TREŚĆ § 9, § 10, § 11 ORAZ USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847684912020-04-09 do dziś
4. Numer KRS0000811780 2020-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIUSZEK2002-01-14 do dziś
2. ImionaMAREK2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.2020-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIUSZEK2002-01-14 do dziś
2. ImionaMAREK2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847684912020-06-08 do dziś
4. Numer KRS0000811780 2020-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2015-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-12-31 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2013 okres 1.01.2010-31.12.20102013-08-14 do dziś
2data złożenia 26.06.2013 okres 1.01.2011-31.12.20112013-08-14 do dziś
3data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-13 do dziś
4data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-13 do dziś
5data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6data złożenia 07.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
7data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
8data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2010-31.12.20102013-08-14 do dziś
21.01.2011-31.12.20112013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów