FIRMA HANDLOWA ZASTAWNIAK IZABELA ZASTAWNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000081030
Numer REGON: 351534899
Numer NIP: 6831731643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474429/23/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP3515348992002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ZASTAWNIAK IZABELA ZASTAWNIAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina GDÓW miejscowość GDÓW2002-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDÓW ulica BOCHEŃSKA nr domu 1311 kod pocztowy 32-420 poczta GDÓW kraj POLSKA 2021-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-28.09.1998 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ -07.12.2001 R. -ANEKS2002-01-14 do dziś
231.12.2007, ZMIANA § 6, § 7 PKT 1, § 9 § 112008-01-24 do dziś
315.10.2009; ZMIANA § 6 I 7 PKT 12009-11-24 do dziś
420.04.2010, ZMIANA § 1, § 2, § 7 PKT 1, § 12 ORAZ WYKREŚLENIE § 202010-07-30 do dziś
506.05.2021 R. - ZMIANA § 3, § 6 UMOWY SPÓŁKI2021-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale-PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z 07.12.2001 R.2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA ZASTAWNIAK SPÓŁKA CYWILNA I. ZASTAWNIAK, A. ZASTAWNIAK-DUPRESNE, J. ZASTAWNIAK2002-01-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
3. Numer w rejestrze1416/982002-01-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY GDÓW2002-01-14 do dziś
5. Numer REGON3515348992002-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaIZABELA ZUZANNA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASTAWNIAK DUFRESNE2002-01-14 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASTAWNIAK2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASTAWNIAK2002-01-14 do dziś
2. ImionaIZABELA ZUZANNA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASTAWNIAK DUFRESNE2002-01-14 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-11-24 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-11-24 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-11-24 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-11-24 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-05-25 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-25 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042006-01-10 do dziś
2data złożenia 02.02.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-02-14 do dziś
3data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-22 do dziś
4data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.0072008-05-27 do dziś
5data złożenia 14.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
6data złożenia 20.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052007-02-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów