SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAŁA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000080994
Numer REGON: 013146624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-05-26
Sygnatura akt[RDF/202219/20/355]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013146624 NIP 53216286212007-08-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAŁA”2002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA WARSZAWY, nr w rejestrze ARS 34672002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2002-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19.06.1998 R. -STATUT UCHWALONY PRZEZ CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI2002-01-15 do dziś
2ZMIANA STATUTU UCHWAŁĄ Z DNIA 22.06.2002 R.-NOWY TEKST STATUTU, UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ2004-02-02 do dziś
329.11.2007 R., PRZYJĘCIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2008-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. 2. OŚWIADCZENIA WOLI, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUNERT2018-07-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-09 do dziś
21. NazwiskoJAKUBOWSKA2008-08-25 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2008-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-25 do dziś
31. NazwiskoZIEMBICKI2005-08-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR HENRYK2005-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2008-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-09 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-01-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-15 do dziś
51. NazwiskoPOŁEĆ2002-01-15 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAWA TEODORA2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYŚK2018-10-17 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUSTECKI2017-10-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUSTECKA2014-07-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA ALEKSANDRA2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURNECKI2014-07-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIZIOŁ2014-07-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ SEWERYN2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIOCH2014-07-09 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADA2017-10-02 do dziś
2. ImionaEWA2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2007 okres 1.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
2data złożenia 26.06.2007 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-08-24 do dziś
3data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
4data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
5data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
6data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
7data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
13data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
14data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
15data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
21.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-08-24 do dziś
301.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów