„FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GALAX - TRIO A.A. GAŁA I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000080643
Numer REGON: 390257892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-04-03
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4330/13/560]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA GALAX-TRIO A.A. GAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”2002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2002-01-15 do dziś
2. Adresulica SKŁADOWA nr domu 1 nr lokalu 1 miejscowość LUBIN kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2002-01-15 do dziś
ulica SIKORSKIEGO nr domu 44 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN 2005-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119 GRUDNIA 2001 R.2002-01-15 do dziś
231 MARCA 2005 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W ZAKRESIE ADRESU SPÓŁKI, ORAZ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI W § 4 POPRZEZ JEGO ROZSZERZENIE2005-06-22 do dziś
327.02.2013 R. ZMIANA: § 6, § 18 UMOWY SPÓŁKI. 05.03.2013 R. ZMIANA: § 1, § 5 PKT 1, PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 19 GRUDNIA 2001 R. WSPÓLNICY FIRMY HANDLOWO-USLUGOWEJ „GALAX -TRIO” SPÓŁKI CYWILNEJ ANDRZEJ ANTONI GAŁA, EWA ELŻBIETA GAŁA I DOBIESŁAW JÓZEF GAŁA PDJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU WYMIENIONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ O NAZWIE „FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GALAX-TRIO A. A. GAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”.2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA” GALAX -TRIO” S.C.2002-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0142832002-01-15 do dziś
5. Numer REGON3902578922002-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁA2002-01-15 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁA2002-01-15 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁA2002-01-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁA2002-01-15 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-04-03 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-04-03 do dziś
347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-03 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-03 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-03 do dziś
633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-04-03 do dziś
723 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2013-04-03 do dziś
823 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2013-04-03 do dziś
995 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2013-04-03 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-04-03 do dziś
1147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-03 do dziś
1274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-04-03 do dziś
1382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-04-03 do dziś
1474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-04-03 do dziś
1574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-03 do dziś
1690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2013-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-26 do dziś
2data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2010-01-05 do dziś
3data złożenia 28.12.2009 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R. -31.12.2003 R.2010-01-05 do dziś
201.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów