„BOSS-A-NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000080491
Numer REGON: 791010715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2018-07-31
Sygnatura akt[RDF/751341/18/609]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP7910107152002-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSS-A-NOVA” SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 8722002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-14 do dziś
2. Adresulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 87 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 19.09.1994 R. W KN ROBERTA DOR W WARSZAWIE, REP. A 4302/94 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 09.10.2001 R. W KN ROBERTA DOR W WARSZAWIE, REP. A 10374/2001 ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7 UST. 3, PAR. 7 UST. 4, PAR. 8; SKREŚLONO PAR. 11; ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PAR. 9 NA PAR. 11 UST. 1; DODAJE SIĘ PAR. 11 UST. 2; USTANAWIA SIĘ PAR. 9; ZMIENIA SIĘ PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, SKREŚLA SIĘ PAR. 22; ULEGA ZMIANIE DOTYCHCZASOWA NUMERACJA W TEN SPOSÓB, ŻE PAR. 21 STAJE SIĘ PAR. 22, PAR. 19 STAJE SIĘ PAR. 21, PAR. 16 STAJE SIĘ PAR. 19; USTANAWIA SIĘ PAR. 16; ZMIENIA SIĘ: PAR. 17, PAR. 18, PAR. 20, PAR. 21 UST. 1, PAR. 23; SKREŚLA SIĘ PAR. 24, ULEGA ZMIANIE DOTYCHCZASOWA NUMERACJA W TEN SPOSÓB, ŻE PAR. 23 STAJE SIĘ PAR. 24, USTANAWIA SIĘ PAR. 23. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2002-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego214000,002002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-01-14 do dziś
274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2001 DO 31 GRUDZIEŃ 2001 data złożenia 15.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2001 DO 31 GRUDZIEŃ 2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2001 DO 31 GRUDZIEŃ 20012002-05-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-25 do dziś
3data złożenia 21.02.2007 okres 1 STYCZEŃ 2005 - 31 GRUDNIA 20052007-03-02 do dziś
4data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-07-31 do dziś
5data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-07-31 do dziś
6data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-31 do dziś
7data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-31 do dziś
8data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-31 do dziś
9data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-31 do dziś
10data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
11data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZEŃ 2005 - 31 GRUDNIA 20052007-03-02 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-07-31 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZEŃ 2005 - 31 GRUDNIA 20052007-03-02 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-07-31 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji23.01.2007 UCHWAŁA NR 1 Z 23.01.2007 PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BOSS-A-NOVA” SP.Z O.O. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ROBERTA DORA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. NOWY ŚWIAT 52 REPERTORIUM A NR 524/2007 23.01.20072007-03-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2007-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGRUSZCZYŃ- SKA2007-03-02 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2007-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności23.01.2007 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BOSS-A-NOVA” SP.Z O.O. (UCHWAŁA NR 1) Z 23.01.2007 ROZWIĄ- ZANIE SPÓŁKI STOSOWNIE DO ART. 233 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ROBERTA DORA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. NOWY ŚWIAT 52 (REPERTORIUM A NR 524/2007) (23.01.2007)2007-03-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów